Q爺(黎則奮)講世界盃陰謀論:點解出現贏波輸盤現象??! (D100 風波裏的茶杯)

Q爺(黎則奮)講世界盃陰謀論:點解出現贏波輸盤現象??! 點解咁多補時入波來決勝負既賽事??!

楊岳橋分析依家謝偉俊打算,趁泛民打少幾個人,修改議事規則既形勢,解讀謝偉俊所說「停賽一年」不是他的個人意見,而是..

#楊岳橋 #世界盃 #Q爺 #黎則奮 #陰謀論 #d100 #風波裏的茶杯
D100 Radio